Javna rasprava o po?etnoj verziji Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima

Javna rasprava o po?etnoj verziji Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima održati u nedelju 10. decembra 2017. godine, sa po?etkom u 14:00h, na adresi: Veräinshaus 47, rue Principale, L-3770 Tétange.

 

Javnoj raspravi ?e, osim direktora Uprave za dijasporu mr Predraga Mitrovi?a, ?lana Odbora za me?unarodne odnose i iseljenike u Skupštini CG Ervina Ibrahimovi?a i II sekretara u Upravi za dijasporu Milice Radoji?i?, prisustvovati i predstavnici Ambasade Crne Gore u Belgiji.

 

Pridružite nam se, zajedno smo ja?i! Uskoro nova sekcija udruženja: Savjetovanje crnogorskih gra?ana oko administrativnih procedura!

Naše udruženje ima za cilj da:

 • okuplja ljude svih nacionalnosti koji žele da u?estvuju u kulturnim, sportskim i rekreativnim aktivnostima;
 • promoviše upoznavanje Luksemburga i Crne Gore;
 • promoviše kontakt izme?u stranaca i gra?ana Luksemburga;
 • promoviše društveni život i gra?ansko obrazovanje svojih ?lanova.
Asocijacija ?e u narednom periodu formirati servise za savjetodavnu i prakti?nu pomo? u domenu socijalnog i zdravstvenog osiguranja, gdje ?e svaki ?lan udruženja mo?i da dobije koristan savjet za odre?ene administrativne procedure. Tako?e, planiramo da osnujemo službu za stru?no pisanje žalbi, molbi i drugih na?ina obra?anja državnoj administraciji, pomo? u tuma?enju komplikovanih propisa. Usluge te službe bi?e besplatne za sve ?lanove udruženja koji su izmirili ?lanarinu u iznosu od deset eura za teku?u godinu.
Zato ne oklijevajte, postanite ?lan udruženja „Luksemburg –Crna Gora“. Korist ?e biti višestruka za Vas, za udruženje i za našu domovinu, kao i za kvalitet našeg dru?tvenog života u Luksemburgu.

 

Konzularne usluge ambasade Crne Gore u Briselu

 1. Upis djeteta u MKR, KD i dobijanje JMBG
 2. Prijava braka
 3. Izdavanje raznih potvrda
 4. Davanje punomocja i raznih izjava (Ovjera potpisa)
 5. Izdavanje putnog lista
 6. Pribavljanje dokumenta iz Crne Gore
 7. Izdavanje sprovodnice u slucaju smrti
 8. Davanje naslednickih izjava
 9. Utvrdjivanje drzavljanstva
 10. Provjera drzavljanskog statusa
 11. Otpust iz crnogorskog drzavljanstva
 12. Prijem u crnogorsko drzavljanstvo