Crnogoska udruženja iz Nema?ke, Belgije i Luksemburga potpisali sporazum o saradnji.

22/03/2016

Savez crnogorskih asocijacija Nema?ke, Crnogorska dijaspora iz Luksemburga i Udruženje belgijskog prijateljstva „Montenegro“ iz Belgije u Luksemburgu su potpisali sporazum o saradnji.

Sporazumom su definisane oblasti saradnje, na?in koordinacije, obaveze potpisnika i na?ini realizovanja konkretnih aktivnosti.

Organizacije ?e organizovati razne doga?aje, unapre?ivati svest pojedinaca i kolektiva o posledicama prouzrokovanim asimilacijom, radi?e na unapre?enju saradnje izme?u crnogorskih iseljenika i nadležnih institucija za saradnju sa iseljenicima u Crnoj Gori, edukaciji djece iseljenika, u smislu organizovanja predavanja na maternjem jeziku. Ukaziva?e na o?uvanje jedinstva crnogorske dijaspore i pozivati na pristupanje nekom od crnogorskih udruženja kroz javne nastupe, konferencije, izjave za javnost. Organizova?e okrugle stolove, seminare, kongrese, radi?e multimedijalne sadržaje.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i ambasador Crne Gore u Belgiji Vladimir Radulovi?, generalni konzul Crne Gore u Nema?koj Branislav Karadži?, po?asni konzul Crne Gore u Luksemburgu Remzija Cami?, ispred Uprave za dijasporu mrPredrag Mitrovi? i direktor Fonda PIO Dušan Perovi?.

Sporazum su potpisali predsednik Saveza crnogorskih asocijacija Nema?ke Miloš Bukili? i generalna sekretarka Emira M. Li?ina kao koordinatorka, zatim u
ime udruženja Luxembourg – Crna Gora predsednik Ismet Muhovi? i generalni sekretar Fetija Kala? kao koordinator i u ime Crnogorsko-belgijskog prijateljstva Montenegro Belgija predsednik Goran Vratnica.